06 30 813 3250 lukacstibor@lukacsjog.hu

INDULÓ CÉGEKNEK

CÉGALAPÍTÁS

Cég csak ügyvéd közreműködésével alapítható, aki elkészíti és ellenjegyzi a cégiratokat, és a cég indulásához szükséges alapvető információkkal ellátja az Ügyfelet. A cégalapítás piacát és az internetet ellepték a különböző „céggyárak” és „cégtemetők”, amelyek a vállalkozók érdekeit súlyosan veszélyeztetve, „futószalagon” hozzák létre vagy írják át a cégeket, megfelelő végzettségű alkalmazottak nélkül, mellőzve az ügyfelek szakszerű tájékoztatását. A cégalapítási eljárásban Ön és az ügyvéd között nincs szükség harmadik szereplőre (pl. egy cégre), sőt a hatályos jogszabályok szerint cégalapítási szolgáltatást csak ügyvédek végezhetnek. Ha mégis más kínálkozna erre, akkor alapos a gyanú, hogy ezzel a zugírászat bűncselekményét valósítják meg. Az ilyen jellegű cégalapítási szolgáltatások könnyen kiszűrhetők, hiszen jellemzően valamilyen hangzatos, (bár irreális) szlogennel hirdetik magukat (Pl.: „cégalapítás, székhelyszolgáltatás, könyvelés stb. ingyen vagy 10-20 ezer forintért”.) Továbbá ezek a „szolgáltatók” soha nem jelölik meg az eljáró ügyvéd nevét. Holott, ahogy azt már említettük, az ügyvéd eljárása cégalapítás során kötelező. A cégalapító ügynökök ingyenes, vagy túl olcsónak tűnő szolgáltatása ráadásul csak látszólag olyan kedvező. A cégalapítást közvetítő cégek a kedvező árért cserébe kötelező székhelyet nyújtanak olyan címeken ahol több száz, sőt esetenként több ezer más cég van bejegyezve. Ezen cégek többsége jól ismert az adóhatóság számára. Nyilván Ön sem szeretné, hogy leendő vállalkozása ilyen társaságba keveredjen. A másik szokásos módszer, hogy az olcsó cégalapítás mellé kötelező könyvelési szerződést kötnek az ügyféllel, ezzel olyan könyvelő kezébe kerülnek az új cég ügyei, akinek több száz céget kell könyvelnie, ezáltal az Ön cégére nem tud kellőképpen odafigyelni. A végén az ingyenes vagy olcsó cégalapítás drágább lehet, mint egy tisztességes ügyvédi munkadíj. A cégalapításnál a cégjogi és adójogi szabályok nem megfelelő ismerete könnyen végzetes lehet. A cégalapítás során alapvető fontosságú a megfelelő cégforma kiválasztása, és ekkor kell dönteni fontos adózási kérdésekben is. Ha egy olcsó, de elsietett cégalapítás során rossz döntések születnek, azok később már nem, vagy csak nagyon költségesen orvosolhatók. Az ügyvédi törvény garanciáit és az ügyvédi felelősségbiztosítás biztonságát tehát csak akkor élvezheti Ön is, ha nem egy közvetítőt, hanem közvetlenül egy cégügyvédet bíz meg. Ezáltal első kézből ismerheti meg a jogait és kötelezettségeit egy olyan szakember által, aki garanciát vállal minden jogi tanácsért, így biztosított, hogy a cégalapítás során a legmegfelelőbb jogi szolgáltatásban részesül. Irodánk kiemelt figyelmet fordít az Ügyfelek teljes körű tájékoztatására. A cégalapítás során szóban és írásban is tájékoztatjuk Ügyfeleinket az induláshoz szükséges minden információról. Amennyiben szükséges, Ügyfeleink számára biztonságos székhelyet és precíz, gondos könyvelőt is tudunk ajánlani.

A cégalapításhoz szükséges legfontosabb információk

A kezdőtőke

A cég jegyzett tőkéje, azaz induló tőkéje Bt. esetén bármennyi lehet. Zrt. esetén a minimális alaptőke 5.000.000,-Ft. Kft. esetén a minimális törzstőke 3.000.000,-Ft. Kft. esetében a pénzbeli hozzájárulást nem kötelező az alapításkor azonnal rendelkezésre bocsátani. Tehát Kft. alapításkor el lehet indulni 3.000.000,-Ft-nál kevesebb pénzzel, akár 1,-Ft-tal is! A jegyzett tőke állhat készpénzből, és úgynevezett apportból (nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás). Az apport lehet bármely dolog (ingatlan, gépjármű, gépek, bútorok, irodai eszközök), követelés (feltéve, hogy az adós elismerte, vagy végrehajtható határozaton alapul), vagyoni értékű jog (pl.: know-how), és szellemi alkotás is (védjegy, szabadalom stb.).

Eljárási költségek

A cégalapítás eljárási költségei illetékből, közzétételi költségtérítésből és ügyvédi munkadíjból állnak. A cégalapítás illetékének mértéke különbözik aszerint, hogy a felek egyszerűsített vagy hagyományos eljárást választanak. Az egyszerűsített eljárás lényege, hogy a cég alapítói az alapítás során jogszabály által meghatározott szerződésmintát alkalmaznak. A szerződésminta tartalmából törölni nem lehet, csak a megadott részeket lehet kitölteni. Ezáltal a szerződésminta tartalma kötött, az alapítók számára a szabályozásban nem enged széleskörű mozgásteret. Ugyanakkor a szerződésminták az induló vállalkozások nagy része számára tökéletesen megfelelőek.

Az egyszerűsített cégalapítás illetéke:

  • Bt. esetén: 25.000,-Ft.
  • Kft. esetén: 50.000,-Ft.

Az egyszerűsített cégeljárás mentes a közzétételi költségtérítés fizetése alól. A hagyományos cégalapítás esetén a felek a teljes törvény adta mozgásteret kihasználhatják, hiszen a létesítő okirat tartalma ez esetben nem kötött. A felek ebben az esetben például szabadon bővíthetik a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét, vagy egyéb speciális rendelkezést is alkalmazhatnak.

A hagyományos cégalapítás illetéke:

  • Bt. esetén: 50.000,-Ft.
  • Kft. esetén: 100.000,-Ft.

Hagyományos cégeljárás esetén a közzétételi díj mértéke:

  • Bt. és Kft. esetén egységesen: 5.000,-Ft.

Ahogy látható, az egyszerűsített cégalapítás során a költségek lényegesen szerényebbek. Ezért, ha a létesítő okiratba nem szükséges speciális rendelkezéseket foglalni, Ügyfeleink számára az egyszerűsített cégalapítási eljárás a költséghatékonyabb.

Eljárási határidők

Az eljárási költségeknél említett egyszerűsített cégalapítási eljárás során a határidők rövidebbek. A cégbejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság az adószámról való adóhatósági értesítéstől számított egy munkanapon belül határoz. A cégbíróság a hagyományos cégalapítási eljárás során, a kérelem érkezését követően, legkésőbb nyolc munkanapon belül hozza meg döntését. Ha a cégbíróság a döntési kötelezettségének a fenti nyolc napos határidőn belül nem tesz eleget, a cégbíróság vezetője a határidő lejártát követően, legkésőbb három munkanapon belül intézkedik a bejegyzési kérelem elbírálásáról. Ennek során hiánypótlásra történő felhívásnak már nincs helye. Ha a cégbejegyzési kérelem elbírálására a fentiek alapján nem került sor, a cégbejegyzés a fenti határidő (8+3 munkanap) leteltét követő munkanapon a törvény erejénél fogva haladéktalanul megtörténik. A fentiekből látható, hogy az egyszerűsített cégalapítás során a cégbíróság számára rendelkezésre álló határidők lényegesen rövidebbek. Ezért sürgős ügyben Ügyfeleinknek az egyszerűsített cégalapítást javasoljuk.

A cégalapításhoz szükséges adatok

A cégnév

A cégnévnek a választott cégforma megnevezését (Bt. Kft, Rt.), valamint legalább a vezérszót kell tartalmaznia. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll, és idegen nyelvű kifejezés, rövidítés vagy mozaikszó is lehet, amelyet latin betűkkel kell feltüntetni. A cégnévben a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően. A cégnévben rövidítés csak a vezérszó esetén, illetve a cégforma meghatározásánál lehetséges. A cégnévnek az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől egyértelműen különböznie kell, és nem kelthet olyan látszatot, ami megtévesztő. 1-2 betű, szám vagy évszám nem számít elegendő eltérésnek a korábban bejegyzett cég nevétől. Sőt a Cégbíróság a különbözőképpen írt, de hasonló hangzású céget sem jegyzi be. (Pl.: X-Só Kft-t nem fogják bejegyezni, ha X Show Kft. már létezik.) A cégnévnek – a fentiektől túlmenően – egyértelműen különböznie kell a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és a köznyelvben használt elnevezésétől (pl. nem tartalmazhat „bíróság”, „földhivatal”, „törvényszék”, vagy ehhez hasonló kifejezéseket) A cégnév teljes egyezősége az alábbi weboldalon ellenőrizhető: www.e-cegjegyzek.hu

A székhely, telephely, fióktelep

A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. Ez a cég levelezési címe, tehát olyan ingatlant lehet székhelyként bejegyezni, ahol legalább a postát átveszik. A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának olyan helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen, de azonos településen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen van, mint a cég székhelye. Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amelynek használatára a cég jogosult. Amennyiben a székhelyül szolgáló ingatlan nem áll a cég tulajdonában, a tulajdonostól be kell szerezni a használathoz hozzájáruló nyilatkozatot. A székhelyhasználati hozzájárulás minta honlapunkról letölthető. A székhelyként történő bejegyzés ténye a székhelyül szolgáló ingatlan jogi helyzetét nem érinti. Tehát az ingatlan ettől nem kerül a cég tulajdonába, nem szolgál a cég tartozásának fedezetéül.

Az alapító(k)

Céget alapíthat bármely belföldi vagy külföldi természetes személy (ember) vagy jogi személy (cég, társadalmi szervezet stb.), az alábbi korlátozásokkal. Természetes személy egyidejűleg egy cégben lehet a társaság korlátlanul felelős tagja. Kiskorú személy cég korlátlanul felelős tagja nem lehet. Közkereseti társaság, betéti társaság és egyéni cég nem lehet más cég korlátlanul felelős tagja. Nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével nem lehet cég tagja, aki eltiltás hatálya alatt áll. Az alapításhoz szükséges megadni, hogy egy- vagy többszemélyes a társaság, és többszemélyes cég esetén meg kell adni a cég tagjainak egymás közötti tulajdoni arányát.

Képviselet

A cég képviseletét a vezető tisztségviselő (Kft. esetében ügyvezető) látja el. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt cég vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Vezető tisztségviselő korlátozás nélkül lehet külföldi magánszemély is

Ha a külföldinek nincs belföldi lakóhelye, kézbesítési megbízás benyújtása is szükséges. A kézbesítési megbízott magyarországi szervezet, illetve lakóhellyel rendelkező magánszemély egyaránt lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai, vezető tisztségviselői nem láthatnak el. A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa.

Cégjegyzés

A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság. A cégjegyzés módja önálló vagy együttes. Önálló cégjegyzésnél a vezető tisztségviselő egyedül aláírhat, együttes cégjegyzésnél a képviselet csak több vezető együttes, közös aláírása esetén érvényes. A cégalapítás során tetszőleges példányban készítünk aláírás-mintát Ügyfeleinknek, ezért nem szükséges közjegyzőhöz elfáradniuk és aláírási címpéldányt készíttetni.

Tevékenység

A cég bármely tevékenységet folytathat, amelyet jogszabály nem tilt, vagy nem korlátoz. A cég tevékenységét osztályozási rend (úgynevezett: TEÁOR azaz Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere) szerinti szám és megnevezés alapján kell megadni. Az egyes tevékenységek osztályozás szerinti száma és megnevezése az alábbi honlapról kiválasztható: www.teaorszamok.hu

LUKÁCS ÉS TÓTH ÜGYVÉDI TÁRSULÁS

Irodánk Budapest központjában, az Andrássy út 100. szám alatt található.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás