06 30 813 3250 lukacstibor@lukacsjog.hu

MŰKÖDŐ CÉGEKNEK

CÉGMÓDOSÍTÁS

A cég bejegyzett adatainak módosításához ügyvéd igénybevétele kötelező. Javasoljuk, hogyha cégénél akár cégeladás, cégvásárlás, cégnév- vagy székhely-módosítás, ügyvezető váltás vagy bármely egyéb okból cégmódosítás szükséges, a feladatok lebonyolításával cégügyekre specializálódott ügyvédet bízzon meg.

Tőkeemelés

A társaság jegyzett tőkéjének felemelése az erről szóló társasági határozattal és cégbírósági bejegyzéssel történik. A tőkeemelés történhet a meglévő cégvagyon terhére, valamint a már meglévő vagy a leendő tagok pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulása (apport) útján. Az új Ptk. hatályba lépésével a 2014. március 15-ét megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett azon Kft-k esetében, amelyeknek törzstőkéje nem éri el a hárommillió forintot, a törzstőke felemelése kötelező. Szintén kötelező az összes 2014. március 15-ét megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett azon cégek esetében a cégmódosítás, akiknek a jegyzett tőkéje ugyan eléri a hárommillió forintot, de létesítő okiratuk valamely rendelkezése nem áll összhangban az új Ptk-val. A létesítő okiratot a Ptk-val összefüggésben nem kell módosítani, ha annak módosítása csak abból az okból volna szükséges, hogy a létesítő okirat – általános hivatkozásként – a korábbi Társasági törvény (Gt.) rendelkezéseire utal. A módosításokat a 2014. március 15-ét követő első társasági szerződés (alaptó okirat) módosítással egyidejűleg kell elvégezni azon korlátolt felelősségű társaságoknak, akiknek jegyzett tőkéje eléri a 3 millió forintot. Amely cégeknek a jegyzett tőkéje ennél alacsonyabb, tovább működhetnek a korábbi társasági törvény hatálya alatt, legkésőbb 2017. március 15-ig. Ez azt is jelenti, hogy egyéb okból történő cégmódosítás esetén nem kell a tőke-emelést is végrehajtani. Eddig az időpontig, azaz legkésőbb 2017. március 15-ig azonban minden olyan Kft-nek el kell végeznie a tőkeemelést, amelynek jegyzett tőkéje (törzstőkéje) 3.000.000,-Ft alatt van. Mivel több tízezer ilyen cég van, javasoljuk, hogy a tőkeemelést ne hagyja az utolsó pillanatra! Ha úgy gondolja, hogy nincs pénze a tőkeemelésre, irodánk számos megoldást tud ajánlani. Kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal!

Cégeladás, vásárlás (Üzletrész átruházás)

A társasági üzletrész átruházható akár részben, akár teljes egészében, egy másik társasági tagra, vagy kívülálló személyre. Az átruházás során figyelemmel kell lenni arra, hogy csak a teljes egészében befizetett törzsbetétre eső üzletrész ruházható át, és arra is figyelni kell, hogy a létesítő okirat előírja-e a taggyűlés beleegyezését az üzletrész átruházásához. Emellett tekintettel kell lenni a tagokat és a társaságot megillető elővásárlási jogra. Irodánkban vállaljuk a teljes körű okiratszerkesztést, a taggyűlési jegyzőkönyvet és az üzletrész átruházási szerződést is elkészítjük, az összes kapcsolódó okirattal.

Cégnév módosítás

A társaság cégelnevezésének módosításakor ugyanazon jogszabályi előírásokat kell figyelembe venni, mint az alakuló társaság cégnevének megválasztásánál. Az egy betű eltérés, vagy hangzásbeli hasonlóság is kizáró ok. A cég vezérszava nem egyezhet, de nem is hasonlíthat a már bejegyzett társaságok elnevezéséhez. A cégnév ellenőrzésére kiválóan alkalmas a www.e-cegjegyzek.hu internetes oldal. Ha hasonlóság áll fenn, kérje kollégáink segítségét a cégnév kiválasztásánál. Több száz sikeresen lefolytatott cégeljárás után tapasztalt kollégáink a bírói gyakorlatot is oly mértékben megismerték, hogy a kiválasztott cégnév hasonlóságát egy konkrét esetben is meg tudják állapítani, így nem kockáztatjuk a kérelem elutasítását. A változásbejegyzési eljárás illetékköltsége 15.000.- forint, ezen felül az igazságügyi minisztériumnak 3.000.-Ft közzétételi díj fizetendő.

Vezető tisztségviselőket érintő változások

Ha a társaság vezető tisztségviselőjének, ügyvezetőjének, felügyelőbizottsági tagjának stb. megbízatása lejárt és azt a tagok (részvényesek) meg kívánják hosszabbítani, vagy a társaság új ügyvezetőt választ, úgy ezt a tényt a cégnyilvántartásban is fel kell tüntetni. A változásbejegyzési eljárás illetéke 15.000.- forint, ezen felül az igazságügyi minisztériumnak 3.000.-Ft közzétételi díj fizetendő. Irodánkban elkészítjük a képviseletre jogosult személy cégaláírási nyilatkozatát is, tetszőleges példányszámban.

Székhely, telephely, fióktelep módosítás

Ha a társaság korábbi székhelyéről más címre költözik, úgy azt köteles a cég 30 napon belül a cégbíróságnak bejelenteni. A kérelmet csak jogi képviselő útján lehet benyújtani, amelyet szakjogász kollégáink szakszerűen és gyorsan el tudnak készíteni. Ha a társaság székhelye más megyébe kerül át, akkor a cégbíróság az iratokat átteszi az új székhely szerint illetékes cégbíróságra. Ebben az esetben az eljárás némileg hosszabb, mert az áttételről a korábbi székhely cégbírósága külön végzést hoz. Az érdemi döntést az új székhely szerinti cégbíróság hozza meg ezt követően. A székhelyként (telephelyként, fióktelepként) használni kívánt ingatlan tulajdonosa írásos hozzájárulása nélkül nem lehet az ingatlant a cégnyilvántartásba bejegyezni. Gyakran ismétlődő kérdés, hogy jelzáloggal terhelt ingatlant lehet-e székhely (telephely, fióktelep) céljára rendelkezésre bocsátani. Nincs akadálya ennek, hiszen a jelzálog esetén a zálog a kötelezett birtokában marad, és rendelkezési joga nincs olyan mértékben korlátozva, hogy egy gazdasági társaság székhelyéül rendelkezésre ne bocsássa az ingatlant. A székhely céljára történő használatba vétel ugyanis nem keletkeztet tulajdoni igényt a társaság részére, és az ingatlanra vezetett esetleges végrehajtást tűrni köteles a társaság. (Természetesen a társaságnak a székhelyen tárolt ingóságai nem vonhatók ilyen esetben végrehajtás alá.)

Tevékenységi kör módosítás

A gazdasági társaságok tevékenységi köreinek módosítását már nem a cégbíróságon kell bejelenteni, hanem az adóhatóságnál, és ez az eljárás díjmentes. Kérje könyvelője segítségét az adóhatósági változás-bejelentéshez. A változást a cégbíróság felé az adóhatóság jelzi. Mindazonáltal ismerünk olyan eseteket, amikor mégis szükségessé vált az új tevékenységi körnek a létesítő okiraton való átvezetése. Ilyet általában pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban pénzintézetek írták elő a cégek számára, más esetben franchise szerződéskötés feltétele volt, hogy a létesítő okirat is tartalmazza a tevékenységi kört. Önkormányzati hatósági engedélyezési osztály is kötelezte már ügyfelünket a tevékenységi kör szerződésben történő feltüntetésére.

Egyéb, a cégjegyzéket érintő változások

Minden olyan adatra vonatkozó módosulást be kell jelenteni a cégbíróságnak (változásbejegyzési eljárás keretében), amely a cégjegyzékben megjelenik. Általában 30 napos határidőt szab a cégtörvény. Ha nem biztos benne, hogy a cégnél kívánt változást be kell-e jelenteni a cégbíróságnak, kérje kollégáink tanácsát.

JOGI TANÁCSADÁS

Az Ügyvédi Társulásunk minden jogi értelmezést igénylő ügyben tanácsot nyújt Ügyfeleink részre. Ennek módja lehet személyes, és elektronikus úton történő jogi tanácsadást. A jogi konzultáció körében sor kerül az ügy részletes elemzésére, az iratok áttanulmányozására és minden lényeges körülmény feltárására. A tények megismerése után, munkatársunk, a vonatkozó jogszabályok és az állandó bírói gyakorlat ismeretében, felelősségteljes jogi véleményt alakít ki, és használható megoldást nyújt ügyfelünk cégügyében. Az ügyek túlnyomó többségében egy óra alatt ügyfelünk minden kérdését megválaszoljuk és megoldást is találunk problémájára. Megbízóinknak azt javasoljuk, hogy a további problémák elkerülése érdekében, még az ügy kezdetén vegyék igénybe Irodánk szolgáltatását annak érdekében, hogy jogaik ismeretében hozhassák meg további döntéseiket. A jogi tanácsadás során segítséget nyújtunk egy tervezett jogi eljárás megindításához, az eljárás esélyeinek felméréséhez vagy a folyamatban lévő jogi ügyben az eljárási taktika kialakításához. Szerződések megkötése előtt Irodánk jog véleményt, és tanácsot ad a tervezett szerződéssel kapcsolatos kockázatok ismertetésével. A fentieken túl Irodánk segítséget nyújt szerződéskötést megelőző tárgyalások, levelezések lefolytatásában, fordításban, tolmácsolásban, írásbeli jogi vélemények készítésében magyar és angol nyelven.

OKIRATOK, SZERZŐDÉSEK SZERKESZTÉSE

Az Ügyvédi Társulás munkatársai minden ügyben, egyedileg, a megbízónk jogi érdekeit maximálisan érvényesítve készítik el az okiratokat, akár angol, vagy kétnyelvű verzióban is. A szerződések készítése folyamán felmérjük az eset potenciális kockázatait, és a szerződésben az ügyfelünket védő összes jogi biztosítékot alkalmazzuk, kialakítva ezzel a megbízónk számára legelőnyösebb szerződéses konstrukciót. A szerződések mindig egyedi vonásokkal rendelkeznek, ezért soha nem készítünk szerződéseket iratminták alapján. Ügyfeleinknek azt javasoljuk, hogy a különböző forrásokból beszerzett iratminták alkalmazása helyett forduljanak ügyvédhez, ha komolyabb szerződést kell kötniük. Ügyvéd általi okiratszerkesztés esetén, a szerződés tartalmáért az ügyvéd jogi garanciát is vállal, és biztosítja, hogy az elkészült okirat megfelel a jogszabályoknak, és a megbízó akaratának és jogi érdekeinek. Az ügyvéd által ellenjegyzett szerződés komoly kockázatoktól, károktól óvja meg az ügyfelet, és garantálja számára a lehető legkedvezőbb szerződéses konstrukciót. Okirat szerkesztési szolgáltatásunk során különösen ingatlanjogi szerződéseket, cégjoghoz kapcsolódó okiratokat (üzletrész adásvétel, társasági szerződés), kereskedelmi és vállalkozási szerződéseket, munkaviszonyhoz kötődő okiratokat (munkaszerződés, kollektív szerződés), készítünk, napi rendszerességgel, magyar és angol nyelven is.

JOGI KÉPVISELET

Az Ügyvédi Társulás vállalja a cégek, vállalkozások hatóság előtti jogi képviseletét legyen szó akár adóhatóság, munkaügyi hatóság, bíróság, vagy egyéb más állami szerv előtti képviseletről. A képviselet során teljes körű tájékoztatást nyújtunk ügyfeleinknek az eljárási lehetőségekről, megszerkesztjük a szükséges iratokat, beadványokat, és határozott fellépéssel képviseljük ügyfeleink érdekeit az érintett hatóság előtt. Az állami hatóságokkal több évre visszamenő harmonikus munkakapcsolatot alakítottunk ki, ami garantálja az ügyek gördülőmentes megoldását. Irodánk vállalja a teljes körű perbeli képviseletet polgári (gazdasági, kereskedelmi), munkaügyi és közigazgatási perekben. Társulásunk elsősorban arra törekszik, hogy ügyfeleinket megóvjuk az eljárás elhúzódásától, és a lehető leggyorsabban és a megbízónk számára legkedvezőbb eredménnyel fejezzük be a peres ügyet. Ezzel megóvjuk ügyfeleinket az elhúzódó perből adódó költségektől. Büszkék vagyunk pernyertességi statisztikánkra, amely azt igazolja, hogy ügyfeleink számára a lehető legjobb perbeli megoldásokat nyújtjuk. Az Ügyvédi Társulás különösen nagy tapasztalattal rendelkezik a polgári jogi ügyekben. Elsősorban gazdasági, kereskedelmi, szerződésszegési, kártérítési perekben, ingatlanokhoz fűződő ügyekben, valamint családjogi és öröklési perekben képviseljük ügyfeleinket. Irodánk a perbeli képviseletet a megbízóink számára rendelkezésre álló eljárásjogi és jogorvoslati lehetőségek ismertetésével, peren kívüli egyezkedések lefolytatásával, peres beadványok készítésével, és a bírósági tárgyaláson történő jogi képviselettel látja el. A peres eljárások során Irodánk ügyfélközpontú hozzáállása, az ügyfelek érdekeinek maximális előtérbe helyezése, valamint munkatársaink precizitása, szakértelme és határozottsága biztosítja, hogy a jogvita a lehető leghatékonyabban, és ügyfelünk számára legkedvezőbb módon kerüljön rendezésre.

KÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSE, ADÓSSÁGBEHAJTÁS

Az Ügyvédi Társulás segítséget nyújt követelések behajtása ügyében, legyen szó akár kölcsönről, vállalkozói díjtartozásról vagy bármely más jellegű követelésről. A fizetési felszólítások kiküldésétől, a peres és peren kívüli képviseleten át egészen a végrehajtási eljárás befejezéséig biztosítunk teljes körű jogi képviseletet. Hosszú távú követelés kezelési tapasztalataink alapján elmondható, hogy az ügyvédi eljárás lényegesen hatékonyabbá teszi a követelés érvényesítését. Az adósságbehajtás során az ügyvéd megjelenése már önmagában is jelentősen növelheti a fizetési hajlandóságot, így pusztán az irodánk fellépése elegendő pressziót jelenthet az adós számára, hogy tartozását kiegyenlítse. Az ügyek jelentős részében az ügyvédi felszólítás is elegendő az adósság behajtásához. Munkatársaink széles körű tapasztalattal rendelkeznek a követelés behajtásának összes jogi eszközével kapcsolatban, ismerik az egyes eljárásokban érintett hatóságok működési rendjét, elvárásait és gyakorlatát, így megóvjuk ügyfeleinket azoktól a buktatóktól, zsákutcáktól, felesleges, költséges és időt rabló eljárásoktól, amelyek megfelelő jogi segítség nélkül tovább terhelnék a hitelezőt. Munkánk során állandóan szem előtt tartjuk a fokozatosság, és a költséghatékonyság elvét, azaz minden esetben az ügyfelünk számára legelőnyösebb jogi eszközt javasoljuk. Adósságbehajtási tevékenységünk keretében a cégek, vállalkozások lejárt határidejű követelésének beszedésében nyújtunk megoldást, tanácsadás, peren kívüli felszólítás, egyeztetés, fizetési meghagyásos eljárás, felszámolási eljárás, peres eljárás illetve végrehajtási eljárás során történő jogi képviselet útján. Ennek során saját forrásainkat felhasználva (munkadíjunk terhére), magunkra vállaljuk a személyes egyeztetéseket, különféle megállapodások elkészítését, teljes körű okiratszerkesztést, postázást, legyen szó magánszemélyről, hatóságról vagy bíróságról. Munkadíjunk mértéke – az ügyek nagyságrendjéhez és jellegéhez igazodva – minden esetben egyedi megállapodás tárgyát képezi. Díjszabásunkban elsődlegesen a költséghatékonyságot tartjuk szem előtt. Munkadíjunkon felül az ügyfelünket csak az esetleges bírósági illetve közjegyzői eljárással összefüggő költség terheli, amely összeg a munkadíjunkkal együtt, az adóstól behajtható.

MUNKAJOG

Az Ügyvédi Társulás rendszeresen nyújt jogi tanácsadást munkajogi kérdésekben cégeknek, vállalkozásoknak, ideértve a munkaviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrehozását, munkaügyi szabályzatok, kollektív szerződések elkészítését, véleményezését, a munkaügyi átvilágítást, munkáltatói intézkedések előkészítését és véleményezését, speciális területen dolgozó munkavállalók – pl. kereskedelmi ügynökök, vezető beosztású munkavállalók – szerződéseinek elkészítését, munkaügyi jogviták (perek), során a jogi képviselet ellátását, konkrét munkajogi kérdésekben jogi vélemény adását. Az Ügyvédi Társulás segít, ha munkáltatóként a munkaviszony megszüntetésével (felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés), szabadsággal, végkielégítéssel kapcsolatos vagy egyéb munkajogi problémája merül fel, munkaügyi bírósági eljárásban jogi képviselőre van szüksége, munkaszerződés, tanulmányi szerződés vagy egyéb munkajogi szerződés elkészítéséhez van szüksége jogi segítségre. Külföldi ügyfeleinket képviseljük a tartózkodási engedélyek, munkavállalási engedélyek beszerzése iránti hatósági eljárásban.

ADÓJOG, ADÓHATÓSÁGI KÉPVISELET, ADÓÜGYI PEREK

Az Ügyvédi Társulás tanácsot ad a cégeket, vállalkozókat érintő adójogi, adózási kérdések valamennyi vonatkozásában, különös tekintettel a kereskedelmi tranzakciók lebonyolítására, az adóellenőrzésekre és egyéb adóigazgatási eljárásokra, mint pl. ÁFA ellenőrzés és vagyonosodási vizsgálat. Vállaljuk az ügyfelek adóhatóság előtti képviseletét, beadványok készítését, jogorvoslati fórumok előtti eljárás lebonyolítását. Adójogi ügyekben speciális gazdasági, számviteli és jogi ismereteinkkel ügyvédi tanácsadást és ügyvédi képviseletet nyújtunk olyan adójogi területeken, mint az adóvégrehajtás, fizetési könnyítés, különböző tevékenységekhez, ügyletekhez kapcsolódó adózási konstrukciók kidolgozása, szerződéses viszonyok adózási szempontú vizsgálata, átalakítása. Fontos szabály, hogy az ügyvédi titok él és törvényi védelmet élvez hatósági eljárásokban is. Így az ügyvéd nem hallgatható ki tanúként ügyvédi titoknak minősülő kérdésben. Ez alól kizárólag az ügyfél adhat felmentést.

LUKÁCS ÉS TÓTH ÜGYVÉDI TÁRSULÁS

Irodánk Budapest központjában, az Andrássy út 100. szám alatt található.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás